Hämeenkyrön haja-asutusalueen viemäröintihanke

Neuvontaa haja-asutusalueen viemäröintihankeesta antaa

TIEDOTE 18.4.2017 Kokoojaviemäreiden rakentaminen alkaa

Tiedote Sasi - Mahnala - Kyröspohja - Heinijärvi alueen viemäröintiasian ratkaisuista

Kunnanhallitus käsitteli asiakokonaisuuden 22.8.2016. Kunnanhallitus kumosi teknisen lautakunnan kuusi päätöspykälää 12.7.2016, koska lautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa tehdä näin merkittävää periaatemuutosta eikä toteuttamiseen tarvittavia määrärahoja.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotuksen viemäröinnin toteutustavasta:

 • Toteutustapa on, että vesihuoltolaitos/kunta rakentaa kustannuksellaan runkolinjat, joihin kiinteistöt liittyvät omalla kustannuksellaan (kokoomaviemäreillä ja tonttiviemäreillä). Kokoomaviemärin kiinteistökohtaiset kustannukset määräytyvät kokoomaviemärin pituuden suhteessa. Kunta määrittelee erikseen kohtuulliseksi katsottavien liittymiskustannusten euromääräisen rajan, jonka ylittyessä syntyy edellytys vapautuksen myöntämiseen liittymisvelvollisuudesta.
 • Liittymiskohta, josta liittyjän osuus alkaa, on runkoviemärissä. Liittymispiste tonttiviemäriin on liittyjän rakennuksen ulkopuolella. Liittymismaksu oikeuttaa käyttämään runkoviemärin kapasiteettia ja liittymismaksu sisältää liitostyön runkoviemäriin.
 • Vesihuoltolaitos varaa mahdollisuuden myöhemmin liittymiselle arvioimalla myöhemmin liittyvien määrän ja kustantamalla aluksi heidän osuutensa yhteisestä kokoomaviemäristä. Vesihuoltolaitos perii em. kustannukset myöhemmin liittyviltä liittymisvaiheessa.

Esittelijän ehdotuksesta poiketen kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kokoomaviemäristä aiheutuvien tarkoituksenmukaisten enimmäiskustannusten raja on 10.000 euroa (alv 0 %). Ylittyminen katsotaan perusteeksi vapautuksen myöntämiselle. Lisäksi tulevat kiinteistökohtainen liittymismaksu ja kiinteistökohtaiset rakentamiskustannukset.

 • 10.000 e kustannusrajan ylittävillä kiinteistöillä on kuitenkin halutessaan oikeus liittyä vesihuoltoon omalla kustannuksellaan.

Kustannusrajan ylittymisen lisäksi muista vapautuksen myöntämisen periaatteista kunnanhallitus päättää antaa mm. seuraavat ohjeet:

 • Toistaiseksi annettavaa vapautusta liittymävelvollisuudesta voidaan myöntää asumattomalle kiinteistölle tai kun jätevesimäärä on vähäinen (20 m3/vuosi). Vapaa-ajankiinteistöjen vähäisen vedenkäytön rajaksi kunnanhallitus päätti 10 m3/vuosi.
 • Määräaikaista vapautusta voidaan mm. myöntää siihen asti kunnes kiinteistön nykyisen oman jätevesijärjestelmän käytössäoloaika on 15 vuotta. 15 vuoden järjestelmän käytön jälkeen liittyjä voi hakea vapautusta viiden vuoden välein kaksi kertaa (enimmillään 25 vuotta).

Mahnalan asemakaava-alueella vesi- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset runkoliittymästä tontin rajalle peritään liittyjiltä, kuten muiltakin kyseisen toiminta-alueen liittyjiltä.

Kunnanhallituksen nyt antamien ohjeiden toteuttamisesta ja yksityiskohtaisista kiinteistökohtaisista ja mahdollisimman tarkoituksenmukaisista ratkaisuista huolehtivat näiden periaatteiden mukaisesti tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta sekä niiden alaisuudessa mm. tekninen johtaja ja ympäristötarkastaja.

Nämä kunnanhallituksen päätökset merkitsevät seuraavaa:

Toiminta-alueen 600 kiinteistönomistajille syntyy mahdollisuudet saada jätevesihuoltonsa järjestettyä kunnallistekniikan kautta mikä on poikkeuksellista tällaisella kylämäisellä haja-asutusalueella. Kunnallistekninen vesihuolto on kiinteistöjen arvoa lisäävä asia.

Pääosin liittymisen kustannusten arvioidaan useimmissa tapauksissa olevan 2.000 – 8.000 euroa/kiinteistö kokoomaviemärin osalta, eikä missään tapauksessa yli 10.000 euroa kokoomaviemärin osalta. Kunnanhallituksen päätös 10.000 euron kustannusrajasta on oleellinen kiinteistönomistajien kustannustasoa alentava ja viemäröinnin rakentamista rajaava päätös. Kustannusraja koskee kokoojaviemärin kustannusosuutta.

Kokoomaviemäreiden rakentamien tulee tapahtumaan tällä strategisen yleiskaavan painopistealueella vuosien 2017 – 2018 välisenä aikana.

Vesilaitoksen nykyisten 1.900 liittyjän vesimaksuja ei tulla korottamaan tämän viemäröintikokonaisuuden toteuttamisen vuoksi. Vesimaksujen tulevat korotukset johtuvat jo tehdyistä investoinneista, kuten uudesta jätevedenpuhdistamosta.

Hämeenkyrössä 23.8.2016

Antero Alenius

Kunnanjohtaja


Tiedote Sasi - Mahnala - Kyröspohja - Heinijärvi alueen viemäröintiasiasta

Tekninen lautakunta on 12.7.2016 tehnyt päätöksiä viemäröintiasiasta ja sen toteutustavoista, joista osa on perustunut myös ympäristölautakunnan ratkaisuihin. Kunnanjohtaja on 20.7.2016 käyttänyt otto-oikeutta ja siirtänyt asiakokonaisuuden kunnanhallituksen käsittelyyn sen periaatteellisen merkittävyyden ja kustannusvaikutusten vuoksi. Lautakunnan päätöksenä oli, että aikaisemmasta poiketen kunta rakentaisi kustannuksellaan runkoviemäreiden lisäksi myös kiinteistökohtaiset kokoomaviemärit 100 metrin etäisyydelle kiinteistöistä. Tämä tarkoittaisi uutta toteutustapaa ja 3,5 – 4 me lisäinvestointia, joka olisi rahoitettava joko verorahoituksella tai vesimaksuja korottamalla.

Kunnanhallitus käsittelee asiakokonaisuutta 22.8.2016. Kunnanjohtajan päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus kumoaa teknisen lautakunnan päätökset 12.7.2016, koska lautakunnalla ei ole ollut toimivaltaa tehdä näin merkittävää periaatemuutosta eikä toteuttamiseen tarvittavia määrärahoja.

Esittelijän ehdotusten pääkohdat kunnanhallitukselle ovat:

 • Toteutustapa jatkuu aikaisemman käytännön mukaisena, jossa kunta rakentaa kustannuksellaan runkolinjat, joihin kiinteistöt liittyvät kokoomaviemäreillä ja tonttiviemäreillä omalla kustannuksellaan. Vesihuoltolaitos on jo huolehtinut kustannuksellaan kiinteistöjen puolesta kokoomaviemäreiden ja tonttiviemäreiden suunnittelusta.
 • Liittymiskohta, josta liittyjän osuus alkaa, on runkoviemärissä. Liittymispiste tonttiviemäriin on liittyjän rakennuksen ulkopuolella. Liittymismaksu oikeuttaa käyttämään runkoviemärin kapasiteettia ja liittymismaksu sisältää liitostyön runkoviemäriin.
 • Vesihuoltolaitos varaa mahdollisuuden myöhemmin liittymiselle arvioimalla myöhemmin liittyvien määrän ja kustantamalla aluksi heidän osuutensa yhteisestä kokoomaviemäristä. Vesihuoltolaitos perii em. kustannukset myöhemmin liittyviltä liittymisvaiheessa.

Tarkoituksenmukaisten enimmäiskustannusten rajasta ja vapautuksen myöntämisen periaatteista kunnanhallitus päättää antaa mm. seuraavat ohjeet:

 • Toistaiseksi annettavaa vapautusta liittymävelvollisuudesta voidaan myöntää asumattomalle kiinteistölle tai kun jätevesimäärä on vähäinen
 • Kiinteistön tarkoituksenmukaisten kokoomaviemäristä aiheutuvien liittymiskustannusten rajan katsotaan ylittyvän, jos ne ylittävät 17.000 euroa/kiinteistö. Ylittyminen katsotaan perusteeksi vapautuksen myöntämiselle. Lisäksi tulevat kiinteistökohtainen liittymismaksu ja kiinteistökohtaiset rakentamiskustannukset.
 • 17.000 e kustannusrajan ylittävillä kiinteistöillä on kuitenkin halutessaan oikeus liittyä vesihuoltoon omalla kustannuksellaan
 • Määräaikaista vapautusta voidaan myöntää siihen asti kunnes kiinteistön nykyisen oman jätevesijärjestelmän käytössäoloaika on 15 vuotta. 15 vuoden järjestelmän käytön jälkeen liittyjä voi hakea vapautusta viiden vuoden välein kaksi kertaa (enimmillään 25 vuotta).

Mahnalan asemakaava-alueella vesi- ja viemäriverkoston rakentamiskustannukset runkoliittymästä tontin rajalle peritään liittyjiltä, kuten muiltakin kyseisen toiminta-alueen liittyjiltä.

Nämä esitykset kunnanhallitukselle merkitsevät seuraavaa:

Toiminta-alueen 600 kiinteistönomistajille syntyy mahdollisuudet saada jätevesihuoltonsa järjestettyä kunnallistekniikan kautta mikä on poikkeuksellista tällaisella kylämäisellä haja-asutusalueella. Kunnallistekninen mahdollisuus on kiinteistöjen arvoa lisäävä asia.

Pääosin liittymisen kustannukset tulevat olemaan 2.000 – 8.000 euroa/kiinteistö kokoomaviemärin osalta, eikä missään tapauksessa yli 17.000 euroa kokoomaviemärin osalta.

Perusteet vapautuksen saamiseen syntyvät, jos kokoomaviemärin kustannukset ylittävät 17.000 euroa. Muita vapautuksen saamisen perusteita ovat mm. alle 15 vuotta vanhat kiinteistökohtaiset järjestelmät tai veden vähäinen käyttö.

Kunta toteuttaa alueelle kustannuksellaan 25 km pituisen runkoviemäristön. Lisäksi kunta on kustannuksellaan suunnitellut 60 km pituiset kokoomaviemärit, joiden rakentamisen liittyjät tulevat kustantamaan liittymismatkojensa suhteessa.

Kokoomaviemäreiden rakentamien tulee tapahtumaan tällä strategisen yleiskaavan painopistealueella pääosin vuoden 2017 loppuun mennessä, osin 2018.

Mahnalaan suunniteltavalla uudella asemakaava-alueella toimitaan vastaavien liittymisperiaatteiden mukaisesti kuin tällä alueella muutoin.

Vesilaitoksen nykyisten 1.900 liittyjän vesimaksuja ei tulla korottamaan tämän viemäröintikokonaisuuden toteuttamisen vuoksi. Tulevat korotukset johtuvat jo tehdyistä investoinneista, kuten uudesta jätevedenpuhdistamosta.

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden toteuttamisesta ja kiinteistökohtaisista, yksityiskohtaisista ratkaisuista huolehtivat näiden periaatteiden mukaisesti tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta sekä niiden alaisuudessa tekninen johtaja ja ympäristötarkastaja.

Ratkaisut edellä oleviin päätösehdotuksiin tehdään kunnanhallituksen kokouksessa 22.8.2016.

Hämeenkyrössä 17.8.2016

Antero Alenius

Kunnanjohtaja


Kuntalain 92 § mukaisen otto-oikeuden käyttäminen, tekninen lautakunta 12.7.2016 pykälät 54,56,57,58,60,61

Kuntalain 92 § mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämä lain nojallla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Teknisen lautakunnan 12.7.2016 pitämän kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 19.7.2016.

Hallintosäännön 16 § perusteella asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Tekninen lautakunta on 12.7.2016 § 54 päättänyt viemäröinnin toteutustavasta toiminta-alueen osalla Sasi-Mahnala-Kyröspohja-Heinijärvi. Lautakunta äänin 4-3 päättänyt, että: "Kunta/vesihuoltolaitos suunnittelee ja rakentaa kustannuksellaaan runko- ja kokoojaviemärit lain suositteleman 100 m etäisyydelle kiinteistöistä, johon kiinteistöt liittyvät kustannuksellaan."

Edellinen päätös on vaikuttanut myös päätöksiin pykälissä 56,57,58 ja vastaavasti pykälissä 60 ja 61.

Pykälässä 54 tehty kokoojaviemäreiden toteustustaparatkaisu on hyvin merkittävä periaateratkaisu ja vaikuttaa oleellisesti vesihuoltolaitoksen investointimäärärahojen tarpeeseen jo vuoden 2017 tarlousarviossa. On tärkeää, että tällainen periaateratkaisu käsitellään myös kunnanhallituksessa.

Päätös: Päätän hallintosäännön 16 § perusteella ottaa teknisen lautakunnan 12.7.2016 tekemät päärökset pykälissä 54,56,57,58,60 ja 61 kuntalain 92 § mukaisesti hallituksen käsisteltäviksi.

Antero Alenius

kunnanjohtaja


Tekninen lautakunta linjasi, 12.7 pidetyssä kokouksessa, viemäröinnin toteutustapaa toiminta-alueella Sasi-Mahnala-Kyröspohja-Heinijärvi mm. seuraavasti.

Toimintatapa

Kunta/vesihuoltolaitos rakentaa, kustantaa ja ottaa vastattavakseen runkoviemärin lisäksi kokoomaviemärin, jonka vesihuoltolaitos tuo 100 metrin päähän kiinteistöstä ja kiinteistön rakennettavaksi/vastattavaksi jää maksimissaan 100 m omasta liittymispisteestä runkoviemäriin päin. Kiinteistön liittymispiste on rakennuksen ulkopuolella esimerkiksi nykyisen jätevesijärjestelmän kaivossa. Euromääräinen kustannuskatto korvattiin edellämainitulla järjestelyllä. Mahnalan asemakaava-alueella toimitaan normaalin asemakaava-alueen mukaisesti.


Rakentamisen vaiheistaminen

1. vaihe Laitilan silta-Sasi

2. vaihe Kyröspohja-Laitilan silta

3. vaihe Laitilan silta-Herttuala

Tavoiteaikataulu 1. ja 2. vaihe syksy 2016-2017 ja 3. vaihe 2018.


Vapautukset liittymisestä

Toimivalle jätevesijärjestelmälle on mahdollisuus hakea vapautusta maksimissaan 25 vuotta (15v+5v+5v)

Uudet osuuskunnat

Pääsääntöisesti ei sallita uusia osuuskuntia. Kuitenki jos niitä perustetaa, niin osuuskunnilta peritään samat käyttömaksut kuin muiltakin kuluttajilta.


Kokouksen pöytäkirja on nähtävissä kokonaisuudessaan tästä.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Hannu Niemelä 050 68249.


29.6 pidetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa päätettiin lopettaa osuuskunta ja keskeyttää toiminta-alueen siirto. Muita asioita oli mm. jätevesiverkoston kokoomaviemäreiden ja tonttijohtojen rakentamisen menettelytapa ja liittyjien liittymiskustannusten kohtuullistamisasia, muut asiat siirrettiin seuraavaan kokoukseen, joka on 12.7. Pöytäkirja on kokonaisuudessaan nähtävissä tästä.

Tiedostot