Jätevesien käsittely

Jätevesien asiallinen puhdistus vähentää asuinympäristön ja rantojen hygieenisiä haittoja, vesien rehevöityminen hidastuu ja riski pohjaveden pilaantumiselle pienenee. Puutteellisesti käsitellyt jätevedet pilaavat pohjavesiä, mikä voi ilmetä esimerkiksi oman tai naapurin kaivon vedenlaadun heikkenemisenä.

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kiinteistön jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset 15.3.2016 mennessä talousjätevesien käsittelystä annetun asetuksen mukaisesti. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta.

Vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelma ja toiminta-alueet ovat nähtävissä kunnan kotisivuilla; palvelut – vesihuoltolaitos – vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelma ja toiminta-alueet tässä osoitteessa.

Haja-asutusalueen viemäriverkostosuunnitelmat ovat nähtävissä kunnan kotisivuilla; palvelut – vesihuoltolaitos - Hämeenkyrön haja-asutusalueen viemäröintisuunnittelu tässä osoitteessa.

Asiantuntijan laatima jätevesisuunnitelma ja rakentamistapaselostus jätevesijärjestelmästä toimitetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan. Vanhojen järjestelmien korjaamisesta tulee tehdä toimenpidelupahakemus rakennusvalvontaan. Rakennustarkastaja pyytää pääsääntöisesti lausunnon jätevesisuunnitelmasta ympäristösihteeriltä.

Jätevesiasioissa neuvontaa ja ohjeistusta antavat Kokemäenjoen vesistön vesistönsuojeluyhdistys sekä Hämeenkyrön kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiset.

Tarkempaa tietoa haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien perustamisesta sekä tarvittavat lomakkeet löytyvät kunnan kotisivuilta; palvelut – asuminen ja ympäristö – rakennusvalvonta - jätevesien käsittely haja-asutusalueilla tässä osoitteessa.