Fingrid Oyj:n kuulutus 110 kv voimansiirtojohdon uusimisesta välillä Elovaara - Pinsiö

8.3.2017

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavalla Fingrid Oyj:llä on tarkoitus uusia 110 kV voimansiirtojohto välillä Elovaara - Pinsiö. Johdon uusiminen on tarpeen sekä
ikääntyneen voimajohdon kunnon takia, että kantaverkon vahvistamiseksi.

Voimajohtoreitin pituus on noin 4,8 km. Nykyinen johto on 1970-luvun alussa rakennettu maanomistajien kanssa tehdyin vuokrasopimuksin, joissa vuokraoikeus johdon pitämiseksi kiinteistön alueella on saatu 50 vuodeksi. Johdon uusimisen yhteydessä Fingrid Oyj hakee lunastuslupaa, jonka perusteella perustetaan pysyvä käyttöoikeus johdon pystyttämiseksi ja pitämiseksi johtoaukealla kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.

Kuulutus koskee 110 kV johtoa Elovaara - Pinsiö.
Kunnat: Hämeenkyrö, Ylöjärvi ja Nokia

Johdon sijaintikartta ja johtoalueen poikkileikkauspiirros ovat nähtävillä Hämeenkyrön kunnan ja Ylöjärven sekä Nokian kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.

Sanotun lain 9 §:n 4. momentin mukainen kuuleminen järjestetään kokouksessa, joka pidetään

Hämeenkyrössä tiistaina 4. päivänä huhtikuuta 2017 klo 18.00
paikka: Kurjenmäkikodin juhlasali
käyntiosoite: Härkikuja 12A

Tilaisuudessa varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta.
Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan siihen mahdollisuus kokouksessa tai jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka
ei saa olla 14 vuorokautta lyhyempi. Kokouksessa ei käsitellä korvausasioita.

Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2017

FINGRID OYJ

Tiedostot

« Takaisin