Vaikuta vesiin-vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi

8.1.2018

Tausta
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) toimialue kuuluu pääosin Kokemäenjoen – Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja yhden kunnan osalta myös Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueeseen.

Kuulutusaika ja asiakirjat

Vesienhoitoalueiden kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot ovat nähtävillä sähköisenä 8.1.2018–9.7.2018 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito. Sivulta löytyy mm. linkki kuulemiseen liittyvään Vaikuta vesiin –karttapalveluun sekä taustatietoa vesienhoidosta. Pirkanmaan aluetta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen toimipaikassa Tampereella. Kunnissa asiakirjojen nähtävillä pitäminen toteutetaan pääsääntöisesti sähköisenä. Kokemäen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta koskeva asiakirja on nähtävillä kaikissa kunnissa, lisäksi Kangasalla on nähtävillä Kymijoen - Suomenlahden vesienhoitoalueiden vastaavat asiakirjat.

Palautteen antaminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 9.7.2018 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet palautteen antamiseksi. Palautteen voi toimittaa myös kirjallisena Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, 33101 Tampere.

Lisätiedot

Lisätietoja kuulemiseen liittyen antaa Pirkanmaan ELY-keskuksessa ylitarkastaja Anu Peltonen (puh. 0295 036 367) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.

Tampereella 8.päivänä tammikuuta 2018

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

« Takaisin