Vammaispalvelut

Hämeenkyrön vammaispalvelut palvelevat sekä vaikeavammaisia että kehitysvammaisia kuntalaisia. Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vaikeavammaiselle ja kehitysvammaiselle kuntalaiselle mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä sekä mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen.

Vammaispalvelut ovat luonteeltaan toissijaisia. Niitä järjestetään, mikäli vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain, esimerkiksi sosiaalihuoltolain, nojalla. Vammaisille tarkoitettuja erityispalveluja järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla.

Lisätiedot ja hakeminen:
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ensisijaisesti vammaispalveluiden palvelupäällikkö, sosiaalityöntekijä Leena Kyröjoki puh. 050 401 0210 (ma-pe klo 11-12)
Kehitysvammaisten palvelut ensisijaisesti palveluohjaaja Kaija Uusitalo puh. 050 373 0413

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Näitä palveluja ja tukitoimia ovat asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja päivätoiminta. Kuljetuspalvelut järjestetään Tuomi Logistiikan Kuljetustenohjauskeskuksen kautta.

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia järjestetään määrärahojen puitteissa. Näitä palveluja ja tukitoimia ovat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin ja tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet 1.9.2017 alkaen

Matkojen tilausohje 1.3.2017 alkaen

Matkojen omavastuuosuus

Lisätiedot:
http://tuomilogistiikka.fi/palvelut/henkiloliikennepalvelut/ tai puh: 03-5653 4115

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Palveluohjaaja
Palveluohjauksen asiakkaat ovat eri-ikäisiä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä. Palveluohjaaja auttaa asiakkaita ja heidän lähiverkostoaan palvelujen suunnittelussa, hankkimisessa ja yhteen sovittamisessa. Jokaisella kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan palveluohjaajan johdolla yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Työtoiminta
Hämeenkyrön Työpaja järjestää työtoimintaa aikuisille kehitysvammaisille. Työpajalla tehdään yrityksille erilaisia alihankintatöitä, esimerkiksi pakkaus- ja kokoonpanotehtäviä. Lisäksi järjestetään osallisuutta tukevaa ja työelämävalmiuksia vahvistavaa ryhmätoimintaa. Työpajalla ohjataan ja valmennetaan sijoittumista avotyötoimintaan sekä tuettuun työhön. Lisätietoa kunnan työllisyyspalveluiden sivuilla.

Päivätoiminta
Pähkinäpolun päivätoimintayksikkö tarjoaa toimintaa aikuisille kehitysvammaisille, joilla vamman tai toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan. Päivätoiminnassa pyritään laadukkaaseen, turvalliseen, virikkeelliseen ja mielekkääseen toimintaan. Toiminnassa korostuvat jatkuvuus, uudistuminen sekä aikuisuuden tukeminen. Toiminnan tavoitteena on osallistuva ja vuorovaikutukseen pyrkivä asiakas. Päivätoiminnassa pyritään ylläpitämään fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä. Ohjaus, hoiva ja huolenpito lähtevät asiakkaan tarpeista, kyvyistä ja mahdollisuuksista.

Asuminen
Kehitysvammaisille on tarjolla useita asumisvaihtoehtoja. Monet kehitysvammaiset asuvat omassa asunnossaan ja saavat asumiseensa tarvittavaa tukea. Kehitysvammaisten asumisyksikkö Jaakonkoti on 8-paikkainen ja Koskensiiven asumisyksikkö on 14-paikkainen tehostetun asumisen yksikkö. Asumisyksiköt on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat asumiseensa henkilökohtaista tukea. Jaakonkodissa tuetaan lisäksi itsenäistä asumista lähiympäristössä.

Hämeenkyrön kunta ostaa tehostettua palveluasumista myös Attendo Kyröskosken hoivakodista ja yksittäisiä paikkoja kauempana sijaitsevista muista yksiköistä. Asumista järjestetään myös perhehoitona.

Vammaisneuvosto

Hakemuslomakkeet

Vammaispalveluhakemus

Henkilökohtaisen avun hakemus

Kuljetuspalveluhakemus