Päätöksenteko

Päätöksenteko Hämeenkyrön kunnassa

Kunnanvaltuusto on ylin päättävä elin ja sen kokous on kaikille julkinen. Valtuuston hyväksymällä hallintosäännöllä päätösvaltaa on siirretty lautakunnille ja viranhaltijoille.

Sen perusteella päätöksiä tekevät joko viranhaltijat, lautakunnat, kunnanhallitus tai kunnanvaltuusto.

Päätöksen valmistelu ja täytäntöönpano

Kunnanhallituksessa ja lautakunnissa päätöksenteko tapahtuu viranhaltijan esittelystä. Valmistelun perusteella esittelijä tekee perustellun päätösehdotuksensa asian ratkaisemiseksi. Myös toimielimen jäsen voi tehdä päätösehdotuksen. Kannatettu ehdotus asetetaan äänestykseen esittelijän ehdotuksen kanssa. Lisätietoja asioiden käsittelystä saa esittelijöiltä eli palvelualueiden johtajilta. Kunnanhallituksessa esittelijänä on kunnanjohtaja.

Valmistelun lisäksi viranhaltijat ja työntekijät huolehtivat myös päätösten täytäntöönpanosta.

Asiakirjan julkisuus

Viranomaisten asiakirjat ovat pääsäännön mukaan julkisia asiakirjoja, joista jokaisella on oikeus saada tieto.

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta ja pöytäkirjat pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

Päätöksestä valittaminen

Kunnan viranomaisen päätöksiin voi yleensä hakea muutosta oikaisuvaatimuksella tai kunnallisvalituksella (kuntalaki). Erityislain säännöksen perusteella muutoksenhakukeinona voi kunnallisvalituksen sijasta olla hallintovalitus.

Muutoksenhakukelpoisiin päätöksiin voi yleensä hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella.

Valtuuston päätökseen haetaan suoraan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, jota päätös koskee eli asianosainen sekä myös kunnan asukas.

Muutoksenhaun kohteena voivat yleensä olla kunnan viranomaisen lopulliset päätökset eli päätökset, joilla asia on kunnassa ratkaistu tai oikaisuvaatimus on jätetty tutkimatta.