Ohjeet

RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT

Hakemuslomake (1 kpl)

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta ( esim. jäljennös lainhuutotodistuksesta, kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta). Jos omistajana on yhtiö, tulee hakemukseen liittää kaupparekisteriote sekä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

Karttaote ( 2 kpl)/ saa rakennusvalvontatoimistosta
Asemakaava-alueella ote asemakaavasta kaavamääräyksineen. Yleiskaava-alueella ote yleiskaavasta kaavamääräyksineen. Haja-asutusalueella ote peruskartasta.

Piirustukset ( 2 sarjaa)

Suomen rakentamismääräyskokoelman A 2 ohjeiden mukaiset pääpiirustukset:
- asemapiirros
- pohjapiirros
- julkisivupiirrokset
- leikkauspiirros
- rakenneleikkauspiirros

Rakennuslupiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin on tehtävä merkintä käytetystä koordinaatti- ja korkeusjärjestelmistä.

Hämeenkyrön kunnan käyttämät koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät:

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK23

Korkeusjärjestelmä: N2000

Piirustusten tulee olla taitettuna A 4 kokoisiksi ilman seläkkeitä.

Rakennushankeilmoitus (RH-lomake)
Jokaisesta rakennuksesta tulee olla oma RH1-lomake. Useampia huoneistoja koskevasta rakennuksesta tulee olla lisäksi RH2-lomake.

Naapurien kuuleminen
Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Viereisellä kiinteistöllä tai muulla alueella tarkoitetaan aluetta, joka rajoittuu kokonaan tai osittain rakennuspaikkaan. Vastapäisellä rakennuspaikalla tarkoitetaan vastapäätä esimerkiksi tien tai kapean vesiväylän toisella puolen olevaa kiinteistöä tai muuta aluetta.

Jätevesijärjestelmän suunnitelma
Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla uudisrakennusta koskevaan lupahakemukseen tulee liittää suunnitelma jätevesijärjestelmästä. Vanhojen kiinteistön peruskorjaushankkeissa tulee liittää selvitys jätevesijärjestelmästä.

Energiaselvitys/ energiatodistus

Verohallinnon rakentamisilmoitus
Verohallinnon antama todistus esitettävä loppukatselmuksen yhteydessä 1.7.2014 lähtien; ohje

Vastaava työnjohtaja
Rakennustyön vastaavana työnjohtajana tulee toimia henkilö, joka täyttää MRA 70 §:n mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Vesi- ja viemäri-/ ilmastointitöille tulee olla vastaava työnjohtajansa.

Poikkeamispäätös, suunnittelutarveratkaisu
Mikäli hankkeeseen on myönnetty poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu, tulee hakemukseen liittää lainvoimaisuusleimalla varustettu poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu.

RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS

Viranhaltijan tekemästä lupapäätöksestä on 14 vrk:n oikaisuvaatimusaika ympäristölautakunnalle. Lautakunnan tekemästä päätöksestä on 30 vrk:n valitusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Päätösvallan delegointia lautakunnalta viranhaltijalle selvitetään kohdassa tehtävät.

Rakennustyöt tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä muutoin lupa raukea. Rakennustyön aloittamiseen voidaan myöntää lisäaikaa enintään kaksi vuotta. Rakennustyön tulee valmistua viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Lisäaikaa valmistumiseen voidaan myöntää kerralla enintään kolme vuotta.

Rakennuslupapäätöksen yhteydessä ilmoitetaan aloituskokouksen pidosta ja muista lupaehdoista. Lupapäätöksessä mainitaan mitä katselmuksia rakennuspaikalla pidetään ja mitä erityispiirustuksia tulee toimittaa.