Maastoliikenne ja vesiliikenne

Maastoliikenne

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on oltava maastoliikennelain (1995/1710) mukainen lupa, joka haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kilpailu tai harjoitus on toistuvaa, kun se järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana tai jos se on säännöllinen, vuosittain järjestettävä tilaisuus. Jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle, on vastaava lupa haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen. Alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa, lupaa ei tarvita.

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntämisen edellytykset ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lisäksi toiminnan järjestämiseen on saatava alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa, jotta lupa voidaan myöntää.

Vesiliikenne

Moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on oltava vesiliikennelain (1996/463) mukainen lupa, joka haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kilpailu tai harjoitus on toistuvaa, kun se järjestetään useammin kuin yhden kerran saman kesän aikana tai jos se on säännöllinen, vuosittain järjestettävä tilaisuus. Jos tapahtumasta todennäköisesti aiheutuu merkityksellisiä ympäristöhaittoja, on vastaava lupa haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen. Luvan myöntämisen edellytykset ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lisäksi toiminnan järjestämiseen on saatava vesialueen omistajan suostumus, jotta lupa voidaan myöntää.