Vesiensuojelu, ilmoituslomake koskien vesirakentamista

Sarkkilan lampaat. Kuva: Aarre Leskinen

 

Uuden vesilain myötä ELY-keskuksen käytäntö ruoppausasioiden käsittelyssä muuttuu. Lain mukaan kaikki ruoppaukset tulee ilmoittaa ELY-keskukseen ja vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yli 500 m3 ruoppaus vaatii vesilain mukaisen luvan hakemisen aluehallintovirastolta.

Ruoppausajankohdan valinnassa tulee huomioida, ettei vesieliöstölle, linnustolle, kalastukselle tai muulle vesistön käytölle aiheuteta tarpeettomasti haittaa tai häiriötä. Yleinen suositus ruoppausajankohdaksi on lokakuu-huhtikuu. Tällöin vesien virkistyskäyttö sekä ravinteiden liikkuvuus pohjasedimentissä on vähäistä. Arvokkailla lintuvesistöalueilla suositeltava ruoppausaika päättyy maaliskuun lopulla.

Ennen ruoppausta tai niittoa tulee kohteessa selvittää perustiedot mm. alueen rajoista, vedenkorkeuden vaihteluista sekä luontoarvoista. Lisäksi läjityspaikkaa koskevat määräykset on toteutettava lain mukaisesti. Tarkemmat yksityiskohdat on kerrottu ohjeessa.

Alla yhdessä tiedostossa ELY-keskuksen uudistettu ruoppaus- ja niittoilmoitus, suostumuslomake sekä ohjeet.