Strategiat ja talous

Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.4.2018

KUNTASTRATEGIA: MENESTYVÄ HÄMEENKYRÖ 2030

1. Johdanto

Kuntastrategia on kunnan, sen asukkaiden ja yrittäjien yhteistyön reittikartta. Siinä osoitetaan Hämeenkyrön tulevaisuuden visio, joka on lupaus yhteisestä tulevaisuudesta. Seuraavaksi strategia kertoo yhteisesti valitut päämäärät, joiden avulla visio tullaan saavuttamaan. Päämäärät jaetaan ajankohtaisiksi avaintavoitteiksi. Hallinto valmistelee tämän kuntalain 37 §:n mukaisen strategian ja sen avaintavoitteiden perusteella vuosittain talousarvioon toteutettavat konkreettiset toimenpiteet ja niiden mittarit. Siten valtuusto varmistaa, että talousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja tarkastuslautakunta pystyy seuraamaan strategian toteutumista.

2. VISIO: Menestyvä Hämeenkyrö

Hämeenkyrö on Pirkanmaan vetovoimainen vihreä helmi ─ puhtaan ilman, veden luonnon ja ruuan kasvava kunta 2030. Sijaintimme tarjoaa kasvavat mahdollisuudet menestymiseen asukkaana, yrittäjänä, palveluntuottajana kaikissa eri elämänvaiheissa. Yhteisenä päämääränä meillä kunnassa on tehdä asukkaiden hyvinvointi mahdolliseksi luonnonläheisessä kunnassa, kasvavalla Pirkanmaalla.

3. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT OHJAAVAT KOHTI VISIOTA:

Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Hyvinvoiva hämeenkyröläinen tuntee olevansa omatoiminen, aktiivinen ja elävänsä monipuolisesti myös läheistensä ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin hyväksi. Hämeenkyrössä asutaan aidosti lähellä luontoa joko kaupunkimaisessa tai maaseutumaisessa ympäristössä. Perheet ja itsenäisesti asuvat asukkaat kuuluvat paikalliseen yhteisöön, jossa kaiken ikäisillä on mahdollisuus käyttää hyviä palveluita. Me kunnassa opastamme asukkaita palveluiden valinnassa ja paikallisten hyvinvoinnin mahdollisuuksien löytämisessä. Hämeenkyrön kunta on uudistumiseen kannustava työantaja ja tunnettu fiksusta kuntatyöstään sekä laadukkaista julkisista tiloistaan.

Ohittamaton Hämeenkyrö

Hämeenkyrö on ohittamaton paikka yrittämiselle ja työnteolle valtatie kolmen liikennevirrassa ja Suomen kasvukäytävässä. Hämeenkyrö on hyvä sijoittumispaikka yrittämiselle, koska puolen tunnin vaikutusalueella on tavoitettavissa Pirkanmaan kasvavat markkinat ja monipuolinen työvoima. Kunta on tunnettu aktiivisesta elinkeinopolitiikasta ja monipuolisesta toisen asteen koulutuksesta. Yhdessä maankäytön kanssa luomme edellytykset elinkeinorakenteen monipuolistumiselle ja työllisyyden kasvulle.

Pirkanmaan vihreä helmi

Kansallismaisemistaan ja vesistöistään tunnettu Hämeenkyrö on viisaasti vihreä, lähiruoalla, biotaloudella ja kiertotaloudella kestävää kasvua tuleville sukupolville rakentava maaseutumainen kunta. Hinku-kuntana kannustamme myös asukkaita ja yrityksiä kestävään kehitykseen ja uusien energiamuotojen käyttöön. Vähennämme liikenteen päästöjä edistämällä joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä ja vähäpäästöisiä energiamuotoja. Kaikki kunnan toiminta on kustannustehokasta ja resurssit viisaasti ja vaikuttavasti käyttävää.

4. STRATEGISTEN PÄÄMÄÄRIEN AVAINTAVOITTEET

Hyvinvoiva hämeenkyröläinen

Avaintavoitteet

Avaintavoitteena on ihmisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja eriarvoistumisen ehkäiseminen. Vahvuutenamme on, että julkiset rakennukset ja elinympäristö ovat käyttäjilleen turvallisia ja terveellisiä. Asiakkaan palveluohjaus eri tuottajien palveluihin toteutetaan kaikkien toimintojen hyvällä yhteistyöllä.

Hyvinvointikertomus tarkentaa toimenpiteet ja mittarit hyvinvoinnin edistämiseen.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut muodostavat lasten ja nuorten tarpeet huomioon ottavan yhtenäisen kasvun polun varhaisesta lapsuudesta kohti aikuisuutta ja elinikäistä oppimista. Palveluita suunnitellaan ja kehitetään yhdessä.

Kaiken ikäisten kuntalaisten elämänlaatua edistetään liikuntamahdollisuuksilla ja kulttuuritoiminnoilla yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Nuoret ovat mukana kehittämässä viihtymistä ja turvallisuutta lisääviä palveluita. Perheet, nuoret ja ikäihmiset voivat osallistua ja vaikuttaa hyvinvointipalveluiden sisältöön.

Korkealaatuiset kuntapalvelut aikaansaadaan Fiksulla kuntatyöllä, joka on hyvän asiakaskokemuksen tuottavaa, uudistumiskykyistä mahdollistaen myös digipalvelut.

Palvelut ovat kustannustehokkaita, vaikuttavia ja menestyvät myös valinnanvapaudessa. Kuntapalvelut ja maakunnan palveluverkko muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Kunnan päätöksentekokulttuuri on rakentavaa, ratkaisuhakuista ja tätä kuntastrategiaa toteuttavaa sekä perustuu avoimeen ja monikanavaiseen viestintään.

Ohittamaton Hämeenkyrö

Avaintavoitteet

Ohittamattomat elinkeinopalvelut merkitsevät, että:

Tuotetaan nopeasti ratkaisuehdotukset yritysten yritystontti- tai toimitilatarpeisiin ja kaavamuutoksiin. Tuotetaan laadukkaita neuvontapalveluja yritysten rahoitus- ja työvoimatarpeisiin. Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy:n tavoitteena on monipuolistuva elinkeinorakenne ja hyvä valinnanvapaustuottajien valikoima mm. palveluseteliä tarjoten.

Työllisyystavoitteena on maakunnan keskitasoa alempi työttömyys, varsinkin nuorisotyöttömyydessä ja pitkäaikaistyöttömyydessä. Kunnan elinkeinopalvelut muodostavat tiiviin yhteyden maakunnallisiin kasvupalveluihin.

Ohittamattomat asumispalvelut merkitsevät, että:

Tuotetaan nopeasti ratkaisuehdotukset asunnontarvitsijan, rakentajan, remontoijan tai kiinteistönostajan tarpeisiin. Mahdollistetaan monipuolinen ja erilaisiin tarpeisiin riittävä tonttitarjonta. Edistetään kaavoissa jo olevan rakennusoikeuden toteutumista. Kuntakonsernin asuntokantaa peruskorjataan ja sitä lisätään kysynnän ja vetovoiman kannalta riittävästi.

Kokonaistavoitteena ja vetovoiman mittarina on, että kunnan asukasluku kasvaa vähintään 50 asukkaalla vuosittain ja verotulojen kasvu toteutuu.

Matkailutavoitteena yhdessä yritysten kanssa on näkyvät tapahtumat, kasvavat matkailijakäynnit ja kiinnostava, positiivinen kuntakuva.

Joukkoliikenteen tarjonta ja käyttö lisääntyy seutulippua tai palveluseteliä hyödyntäen ja liityntäpysäköintiä mahdollistaen.

Pirkanmaan vihreä helmi

Avaintavoitteet

Kuntastrategian mukaista kestävää kehitystä toteutetaan Hinku-tiekartalla ja sen perusteella valittavilla vuosittaisilla toimenpiteillä seuraavissa teemoissa:

- Tieliikenne, päästöttömät energiamuodot

- Maatalouselinkeinot

- Sähkö

- Fossiiliset polttoaineet

- Kiertotalous

Hyödynnetään tiivis yhteistyösuhde Nokian Eco3 kanssa, tavoitteena biokaasun ja liikennekaasun kaupallisen hyödyntämisen mahdollistaminen liikenteenteessä.

Turvataan vesistöjen hyvä tila ja pohjavesivarojen hyödyntäminen.

Näkyvinä elämänlaatuetuina tuodaan enemmän esiin lähellä tuotettu elintarviketuotanto, luonnonvarat, kalastus, metsästys.

Kuntakonserni toteuttaa resurssitehokkuutta, energiatehokkuutta, hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja säästää siten kustannuksia.

Asetetaan tarkemmat tavoitteet ja mittarit asetetaan kunnan ja kuntakonsernin kiinteistöjen energiansäästölle, uusiutuvan energian käytölle, led-valaistukselle.

Hämeenkyrön kunta luo asukkaille mahdollisuuksia ympäristötietoisiin elintapoihin. Siksi varsinkin sivistyspalveluiden toiminnassa toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Kestävä ja resurssitehokas toimintatapa ohjaa vahvasti myös kuntataloutta. Järkevä ja perusteltu rahankäyttö tarkoittaa enintään maltillisesti kasvavaa toimintakatetta.

Kasvutavoitteiden toteutumisella vahvistetaan vuosikatetta, aikaansaadaan positiiviset tilinpäätökset ja estetään alijäämän syntyminen taseeseen. Investointiohjelman taso pidetään taloudellisten mahdollisuuksien mukaisena. Toteutetaan järkevää ja perusteltua omistamista, omistajapolitiikkaa ja omaisuuden arvosta huolehtimista.

5. KRIITTISET MENETYSTEKIJÄT

Asioita, joissa on ehdottomasti onnistuttava, jotta visio toteutuu.

- Kunta kehittyy asukasluvultaan kasvavana

- yrityshankinta on aktiivista, työllisyys kasvaa ja työvoimaa on saatavana

- tarjotaan monipuoliset, vetovoimaiset asumismahdollisuudet

- julkinen liikenne mahdollistaa saavutettavuuden ja työssäkäynnin

- veropohjan kasvu mahdollistaa vahvistuvan talouden

- ylläpidetään monipuoliset sote-palvelut myös eri järjestäjätahojen toteutuessa

- yhteisöllisyys ja rakentava me-henki

- rakentava, tavoitteellinen ja toisia kunnioittava päätöksenteko

- osaava henkilöstö, hyvä työnantaja

6. KUNTASTRATEGIAN JATKOTOIMENPITEET

Kuntalain 110 § perusteella talousarvio ja sen toimintasuunnitelma on laadittava toteuttamaan kuntastrategiaa.

Vuosittaisissa talousarviossa määritellään palvelualueittain tarkemmat vuosittaiset toimenpiteet tämän strategian ohjaamina. Käsittely jatkuu vuoden 2019 talousarvion valmistelussa.

Kuntastrategia tehdään yhteisen viestinnän avulla tutuksi ja yhteiseksi sekä henkilöstölle että asukkaille ja paikallisille sidosryhmille. Strategian keskeiset teemat tulevat esiin Hämeenkyrön kuntamarkkinoinnissa.