F.E. Sillanpään lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Lukion opetussuunnitelman (LOPS 2016) perusteissa edellytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista. Tasa-arvosuunnitelma sisältää oppilaitoksen tasa-arvotilanteen, tasa-arvoon liittyvien ongelmien kartoituksen sekä toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi.

Tasa-arvosuunnitelmassa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja toimintakulttuuriin, opetuksen järjestelyihin, opintosuoritusten arviointiin sekä syrjinnän ja seksuaalisen häirin-nän ehkäisyyn.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on kiinnittää huomiota naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseen ja henkilöiden yhdenvertaiseen kohteluun riippumatta heidän uskonnostaan, iästään, mielipiteistään, terveydentilastaan, etnisestä alkuperästään, seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sosioekonomisesta taustastaan.

Suunnitelma koskee sekä lukion henkilökuntaa että opiskelijoita. Tasa-arvo- ja yhden-vertaisuustilanne selvitetään kouluyhteisössä säännöllisesti. Suunnitelma lisätään opetussuunnitelman liitteeksi, ja se päivitetään tasa-arvotilanteen selvittämisen yhteydessä.

Tasa-arvotilanne

Syksyllä 2016 F.E. Sillanpään lukion opiskelijoista miehiä on 76 ja naisia 85.

Lukio toimii yhteisenä opetusyksikkönä Hämeenkyrön Yhteiskoulun kanssa. Lukion henkilökuntaan kuuluu yhdeksän opettajaa, joista 8 on päätoimisia. Yhteiskoululla ja lukiolla on yhteisiä opettajia. Lisäksi kouluilla on yhteinen rehtori ja koulusihteeri. Muuta henkilökuntaa ovat siistijät, ravitsemustyöntekijät, opiskeluterveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori.

Lukion henkilökunta valitaan asetettujen pätevyysvaatimusten, soveltuvuuden ja haastattelujen perusteella. Haku- ja valintaprosessissa sukupuolella ei ole merkitystä lukuun ottamatta tiettyjen tehtävien tarkoituksenmukaisuussyitä (tyttöjen ja poikien liikunnan opetus).

Opettajien palkkausperusteet on määritelty virkaehtosopimuksessa, jota palkkauksessa on noudatettava. Opetustehtävät ja oppituntien ulkopuoliset tehtävät pyritään jakamaan oikeudenmukaisesti ottaen kuitenkin huomioon yksilölliset toiveet sekä työolosuhteiden, opiskelijamäärien ja tuntiresurssin määrittämät reunaehdot.

Opiskelijat kuuluvat ohjausryhmään vuosikurssin mukaisesti. Kuhunkin ryhmään on nimetty vastuullinen ryhmänohjaaja. Lukiossa toimii yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu tarvittaessa.

Opiskelijat muodostavat yhdessä lukion opiskelijakunnan, joka valitsee keskuudestaan hallituksen. Opiskelijakunnan hallitus on tärkeä osa lukioyhteisöä. Sen mielipidettä kuullaan suuria linjoja koskevissa asioissa ja se voi tuoda esille näkemyksiään lukion toiminnasta ja tehdä aloitteita. Hallituksella on keskeinen rooli oppituntien ulkopuolisen toiminnan järjestämisessä (esim. erilaiset teemapäivät).

Ongelmien kartoitus

Tilannetta seurataan pyytämällä opettajakunnalta ja opiskelijakunnan hallitukselta lausunto koulun tasa-arvotilanteesta. Joka toinen vuosi opiskelijoille teetetään kysely yhdenvertaisuustilanteesta, jonka suunnittelussa opiskelijat ovat olleet mukana. Kyselyn tuloksista tiedotetaan koko lukion väelle: tilanteesta tiedottaminen on yksi yhden-vertaisuuden edistämisen väline.

Opiskelijoiden tasa-arvotilanteen säilymisestä ovat vastuussa sekä koulun opettajakunta että opiskelijakunta. Opiskelijakunnan hallitus on velvollinen toimimaan heti, jos opiskelijan tasa-arvoa loukataan. Hallituksella on tärkeä aloitteentekijän rooli siinä, että asia tulee käsittelyyn. Viime kädessä vastuussa asian korjaamisesta on lukion rehtori.

Häirintätapauksessa häirinnän kohteena oleva ilmaisee häiritsijälle, että tämän käytös on vastenmielistä ja ei-toivottavaa. Mikäli häirintä tästä huolimatta toistuu, kohde kääntyy opettajansa, opiskelijakunnan tai esimiehensä puoleen tilanteen selvittämiseksi.

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinta tapahtuu lainsäädännön määrittämällä tavalla (LL 20 §). F.E. Sillanpään lukioon hakeudutaan samanaikaisesti muiden yhteishaussa mukana olevien oppilaitosten kanssa. Hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. F.E. Sillanpään lukioon ottamisen edellytyksenä on, että hakijalla on peruskoulun päättötodistuksessa vähintään keskiarvo 7,2 lukuaineissa. Sukupuolella, etnisellä taustalla tai vakaumuksella ei ole vaikutusta opiskelijavalintaan.

Opetuksen järjestelyt

Tavoitteena on opiskeluyhteisö, jossa jokainen voi omana persoonanaan tuntea olevansa tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja hyväksytty jäsen.

Opetus- ja vuorovaikutustilanteissa on tavoitteena se, että jokainen opiskelija uskaltaa ilmaista omia mielipiteitään ja ajatuksiaan.

Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan lukion oppiaineita oman kiinnostuksen ja taipumusten mukaan opiskelijan tulevat opintosuunnitelmat huomioiden.

Opintosuoritusten arviointi

Arvioinnin kohteena ei ole opiskelijan persoona vaan opintosuoritukset. Arviointiperusteet käydään läpi kurssin alussa.

Syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen ja poistaminen

Laki kieltää syrjinnän sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai etnisen taustan perusteella. Oppilaitoksissa kaikkia opiskelijoita on kohdeltava ja arvioitava yhdenvertaisesti. Kouluyhteisössä tulee kannustaa erilaisia näkemyksiä arvostavaan keskusteluilmapiiriin.

Perustuslain (11§) mukaan: "Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." Jumalanpalvelukset, virsien laulaminen ja uskonnolliset päivän avaukset ovat uskonnon harjoittamista. Sama laki koskee myös uskonnon opetuksessa olevia oppilaita, eli heidänkään ei tarvitse vastoin vakaumustaan osallistua uskonnon harjoittamiseen. Koulun tulee ilmoittaa koulun järjestämistä uskonnollisista tilaisuuksista.

Juhlaohjelmat ovat hyvissä ajoin nähtävillä ja oppilaalla tai huoltajalla on mahdollisuus oma vakaumus perustellen osallistua juhliin soveltuvin osin tai oppilaalle voidaan järjestää myös muuta ohjelmaa juhlan ajaksi. Joulu- tai kevätjuhlissa olevat yksittäiset uskonnolliset ohjelmanumerot, kuten suvivirsi, eivät ole uskonnon harjoittamista.

Seksuaalisella häirinnällä ja ahdistelulla tarkoitetaan ei-toivottua ja yksipuolista joko fyysistä tai sanallista seksuaaliväritteistä käyttäytymistä. F.E. Sillanpään lukiossa ei sallita minkäänlaista seksuaalista häirintää. Häirinnän kohteeksi joutunut ei ole vastuussa tapahtuneesta eikä siihen syyllinen.

Tätä suunnitelmaa tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa.

Hyväksytty lukion opettajainkokouksessa

Hyväksytty opiskelijakunnan hallituksen kokouksessa