Arviointi

Oppilaan arviointi perusopetuksen aikana

Perusopetuksen aikana arvioinnin tehtävä on antaa oppilaalle monipuolista palautetta. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Arviointi perustuu monipuoliseen osaamiseen. Arvioinnissa ei siten huomioida vain kokeissa saavutettuja tuloksia, vaan myös oppilaan työskentelyä tunneilla ja oppimistilanteissa, kotitehtäviä jne.

Koulussa arvioidaan oppilaan oppimista ja työskentelyä. Lisäksi vähintään kerran lukuvuodessa annetaan arvio oppilaan käyttäytymisestä. Arvioinnissa voidaan käyttää numeroita, sanallisia arvioita tai niiden yhdistelmiä.

Päättöarvosanan muodostuminen

Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen.

Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan osaaminen arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi kuvataide, musiikki, käsityö ja kotitalous.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.

Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.

Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin.

Käyttäytymisen arviointi

Tavoitteena on, että oppilas pyrkii hyvään käyttäytymiseen. Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa, totuudenmukaista ja monipuolista. Oppilasta arvioidaan oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Hyvän käyttäytymisen tavoitteet:

  • noudattaa sääntöjä, ohjeita ja hyviä tapoja
  • toimii rehellisesti ja luotettavasti
  • arvostaa omaa ja muiden työtä
  • ottaa muut huomioon ja tuntee vastuunsa yhteisön jäsenenä
  • huolehtii ympäristöstä
  • auttaa ja kannustaa muita

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit, numeroarvostelu (3 - 9 luokat)

10tuntee hyvin koulun säännöt ja noudattaa niitä, on aktiivinen, luotettava ja esimerkillinen, kannustava ja muut huomioonottava, ryhmähenkeä edistävä ja suvaitseva
9pääsääntöisesti noudattaa koulun sääntöjä, käytös kiitettävää, mutta oppilas ei ole aktiivinen luokan ilmapiirin ja ryhmähengen ylläpitämisessä
8useimmiten noudattaa koulun sääntöjä, käyttäytyminen pääsääntöisesti hyvää, mutta joitakin huomautuksia käytöksestä
7ei noudata kaikkia koulun sääntöjä, käyttäytyminen tyydyttävää, mutta joitakin huomautuksia ja seuraamuksia sopimattomasta käytöksestä (yhteydenotot kotiin, puhuttelu, muistutukset, jälki-istunnot)
6tuntee huonosti koulun säännöt, ei yleensä noudata niitä, käyttäytyminen kohtalaista, mutta toistuvia huomautuksia ja seuraamuksia sopimattomasta käytöksestä, häiritsee jatkuvasti luokan oppimisilmapiiriä
5ei kunnioita koulun sääntöjä, rikkoo niitä toistuvasti, vastustaa opettajaa ja luokan toimintatapoja