Erityisopetus ja oppimisen tuki

Hämeenkyrön Yhteiskoulun malli oppilaiden oppimisen tukena

Yhteiskoulussa pyritään ennaltaehkäisemään oppimisvaikeuksien syntymistä luokkasijoittelun, aineenopettajien ja erityisopettajien saumattoman yhteistyön avulla. Nivelvaiheen yhteistyö alakoulun ja yläkoulun välillä alkaa aina edeltävänä keväänä ennen kun 6.-luokkalaiset siirtyvät yläkouluun syksyllä. Erityisopettajat ja opinto-ohjaajat kiertävät tapaamassa kaikkien yläkouluun tulossa olevien oppilaiden opettajat. Heidän kanssaan käydään seikkaperäisesti läpi tulevien oppilaiden taustoja. Saatujen tietojen perusteella uudet yläkoulun oppilaat pyritään jakamaan tasaisesti rinnakkaisille luokille huomioiden heidän taustansa. Yhteiskoulussa luokkien koot vaihtelevat normaalisti 17 ja 24 oppilaan välillä.

Tukiopetus

Oppilaiden oppimisvaikeuksiin yritetään nykyjärjestelmän mukaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja suunnitelmallisesti. Yleisen tuen vaiheessa oppilaalle, jolla epäillään olevan oppimisvaikeuksia, tehdään pedagoginen arvio. Arvioon sisältyy suunnitelma annettavasta tuesta. On selvää, että keskeisin ja yleisin tapa auttaa oppilasta takaisin normaaliin oppimisen tahtiin on antaa hänelle tukiopetusta. Toiminnan tuloksellisuuden kannalta olisi viisasta antaa tukiopetusta mahdollisimman pian kun epäily oppimisvaikeuksista on syntynyt. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä täytyisi olla mahdollista tarjota oppilaille tukiopetusta lähes joka päivä.

Yhteiskoululla on yhteinen tukitunti joka päivä klo 14.25 – 15.25 paitsi perjantaisin. Tukitunnilla olevia oppilaita ohjaa pääsääntöisesti koulunkäyntiohjaaja opettavan opettajan ohjeiden mukaan. Tukituntitilana käytetään luokkaa B 115. Tukitunnille opettaja voi laittaa oppilaan, joka tarvitsee tukiopetusta tai muutoin apua kotitehtävien tekemiseen. Opettaja voi tietysti halutessaan pitää tukitunnin itsekin tai yhdessä koulunkäyntiohjaajan kanssa.

Tukitunnille oppilaan ohjannut opettaja on siis vastuussa oppilaalle annettavista tehtävistä, pedagogisista menetelmistä ja tukitunnilla käytettävästä ajasta. Tukitunnin ei tarvitse kestää koko tuntia vaan parhaaksi katsotun ajan. Käytännössä opettavan opettajan ja tukiopetusoppilasta ohjaavan on syytä tavata ennen tukiopetustilaisuutta, että näistä voidaan sopia.

Osa-aikainen erityisopetus

Hämeenkyrön Yhteiskoulun laaja-alaisen erityisopetuksen opettajana toimii Kari Muistola puh. 050 443 0081 ja Toni Heikura puh. 050 364 5609.

Laaja-alainen erityisopettaja antaa opetusta eri oppiaineissa. Erityisopetus on tarkoitettu niille oppilaille, joilla omista ponniste­luista, tukiopetuksesta ja opetuksen eriyttämisestä huolimatta on vaikeuksia jonkin oppiaineen oppimisen kanssa. Tällöin aineenopettajan kanssa tehdyn päätöksen mukaan oppilas käy erityisopetusluokassa pienryhmäopetuksessa (1- 9 oppilasta) niiltä tunneilta, joilla oppimisvaikeuksia on ollut. Tämä jakso kestää opetustarpeen mukaan muutamista oppitunneista jopa kuukausiin. Ajanjakson pituuden määrittelevät erityisopettajat Heikura ja Muistola yhdessä aineen opettajan kanssa.

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa pääpaino on perusaineksen opettamisessa ja oppilaan oppimisen solmukohtien avaamisessa. Erityisopettaja voi myös tulla luokkaan samanaikaisopettajaksi. Osa-aikaisen opetuksen jatkuessa pidempään ko. aineenopettaja tekee pedagogisen arvion jota OHR käsittelee ja tekee mahdollisen ratkaisun oppilaan siirtämisestä tehostettuun tukeen.

Muu erityisopetus

Koulussamme on erityisopetusluokka, jossa annetaan yksilöllistä opetusta, opettajana erityisopettaja Saija Palonen puh. 050 390 4239.

Erityisopettaja toimii erityisluokanopettajana (Sos.em.) (050 390 4241) ja Kyröskosken lastensuojelulaitoksella Kyröspohjassa opetusta antaa erityisopettaja (Sos.em.) Arto Ylimannela (040 133 0488).