Verso Vertaissovittelu

 

Riitelytilanteissa opettaja ohjaa oppilaan VERSO-sovitteluun, jota opettaja johtaa. Ohjaavina opettajina toimivat Timo Karjalainen ja Johanna Helminen, joille tieto riitelystä pitää saattaa. Toiminta on nimetty vertaissovitteluksi koska kyseessä on oppilaiden keskuuteen tarkoitettu sovittelumalli. Vertaissovittelutoiminnan koulutuksista ja kehittämisestä vastaa Suomen sovittelufoorumi.

 

Vertaissovittelu tuo koululle myönteisen puuttumisen menetelmän perinteisten puuttumisen keinojen rinnalle. Vertaissovittelun avulla pyritään ratkaisemaan koulun arjessa esiintyviä pienempiä välikohtauksia ja samalla voidaan ennalta ehkäistä suurempien ongelmien kertymistä. Varhainen puuttuminen on tärkeä osa vertaissovittelua.

 

Ratkaisukeskeiseen ajatteluun pohjaten keskeinen lähtökohta on osapuolten kuuleminen ja tunteiden purkaminen ilman syyttelyä. Sovittelijaoppilaat koulutetaan kuuntelemaan molempien osapuolten näkemykset ikään kuin tarinoina, mikä auttaa sovittelijoita suhtautumaan tilanteeseen puolueettomasti.

 

Sovittelijaoppilaat ohjaavat keskustelua kysymyksin niin, että osapuolet saavat tilaisuuden kertoa tunteistaan ja kokemastaan vääryydestä. Vertaissovittelussa oppilaiden koulutus keskittyy sovittelijan vuorovaikutustaitojen edistämiseen sekä sovittelijan roolin ja toimintatapojen omaksumiseen.

 

Sovittelijoiden ohjauksessa osapuolet löytävät itse lopulta sopimuksen, joka muuttaa heidän käytöstään vastaavassa tilanteessa niin, ettei ristiriitatilanne heidän välillään enää toistu.

 

Vertaissovittelumenetelmää on käytetty mm. seuraavanlaisissa tapauksissa:

 • nimittely, haukkuminen, huutaminen, ulkonäköön tai olemukseen liittyvä kommentointi
 • töniminen, läpsiminen, kiinnipitäminen, tappelut, leikkitappelut
 • etuilu ja tuuppiminen esim. ruokajonossa
 • uhkailu, alistaminen, pakottaminen
 • toisen omaisuuden luvaton lainaaminen, tärveleminen tai piilottaminen

 

Hyödyt eri tasoilla

 Koulun henkilökunta:

 • ristiriitatilanteiden ratkaisuun kuluu vähemmän työaikaa
 • paine rankaisukeinojen käyttämiseksi vähenee
 • jännitys lievenee ja koulun ilmapiiri paranee

 

Sovittelijat:

 • johtamistaidot paranevat
 • verbaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot paranevat
 • itsetunto kasvaa
 • myönteinen esimerkkivaikutus muihin oppilaisiin tehostuu
 • mahdollisuus vaikuttaa koulun yhteisiin asioihin kasvaa

Oppilaat:

 • mahdollisuus kokea oman aktiivisuuden merkitys ristiriitojen ratkaisuprosessissa
 • vastuunottaminen omista teoista kasvaa
 • sovittuun ratkaisuun sitoutuminen paranee
 • syntyy mahdollisuus oppia myönteisiä malleja ristiriitojen ratkaisemiseen
 • valmiudet ratkaista omia ongelmia
 • muillakin elämän alueilla kasvavat

 

Perheet:

 • luottamus koulun toimintaan paranee
 • luottamus nuoren osaamiseen/pärjäämiseen paranee
 • mahdollistaa nuorta tukevan prosessin etenemisen perheenkin sisällä

Yhteiskunta:

 • väkivalta vähenee
 • myönteiset ratkaisumallit yleistyvät
 • elämän ikäinen oppiminen koetaan mahdolliseksi

Ennalta ehkäisevä toiminta 

Seuraavaan taulukkoon on koottu koulukiusaamisen ennaltaehkäisykeinot luokan, koulun ja kodin tasolla:

 

        LUOKKATASO              

         KOULUTASO                

    KOTI JA     VANHEMMAT

 • nivelvaiheen tukitoimet yläkouluun siirryttäessä; tiedottaminen ja muutoksista puhuminen jo 5.-luokkalaisille,
 • tulevien 7.-luokkalaisten tutustumispäivä keväällä, syksyn ryhmäyttämispäivät, syksyn ensimmäisten viikkojen tehostettu välituntivalvonta
 • luokan suunnitelmat ja säännöt
 • kiusaamista vastaan
 • luokanvalvojan pitämät KiVa-koulutunnit
 • luokkahenkeä ja koulukiusaamista kartoittavat kyselyt; tukioppilaat ja OHR
 • istumajärjestyksen muuttaminen tarpeen mukaan
 • työrauhan ylläpito ja varaluokkasysteemin käyttö
 • positiivisen palautteen antaminen
 • oppilaiden poissaolojen seuranta
 • oppilaita tukeva erityisopetus
 • lv käsittelee tunneillaan järjestyssäännöt 
 • aktiivinen välituntivalvonta
 • tukioppilastoiminnan hyödyntäminen
 • oppilaskunta viihtyvyyden luojana
 • vertaissovittelu
 • vanhempainyhdistyksen järjestämät tapahtumat
 • välitön puuttuminen kiusaamistapauksiin
 • kaikki kiusaamistapaukset rehtorin tietoon
 • rehtori kokonaisvastuussa koulukiusaamisen loppumisesta
 • rehtorilla hyvät suhteet oppilaisiin
 • pyrkimys pienempiin opetusryhmiin
 • opetusta erilaisuuden hyväksymiseen
 • terveydenhoitajan haastattelut
 • koulukuraattori
 • OHR ja KiVa-tiimi seuraa ja selvittelee kiusaamistapauksia ja on tukena LV:n työssä.

 

 

 • lasten hyvinvoinnin seuranta kotona
 • vastuun merkityksen selvittäminen lapselle/nuorelle
 • koulun säännöt oppilaiden koteihin
 • koulun ja kodin välisen tiedonkulun tehostaminen
 • kodin ja koulun välillä yhteiset toimintatavat
 • oppilaan, luokanvalvojan ja vanhempien väliset kehityskeskustelut kerran vuodessa
 • tiedotteet koteihin; koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen malli
 • tieto koteihin tukioppilastoiminnasta
 • vanhempainillat