Sosiaali- ja terveyspalvelut

Taina Niiranen
palvelualuen johtaja, sosiaalijohtaja

Terveyskeskus

Härkikuja 10, 39100 HÄMEENKYRÖ
Vaihde puh. 03 565 23511
Faksi 03 371 6439
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi

Tuomas Parmanen
ylilääkäri
puh. 050 407 6368

Tarja Soukko
johtava hoitaja
tietosuojavastaava
puh. 050 572 8858

Päivi Leskinen
osastonhoitaja
puh. 050 491 3169

Sosiaalipalvelut

Taina Niiranen
sosiaalijohtaja, puh. 050 68 240

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on huolehtia siitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus saada tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Tuemme kuntalaisten hyvinvointia ja selviytymistä elämänkaaren eri vaiheissa monin erilaisin työmuodoin. Sosiaalipalvelujen työn tärkeitä tavoitteita ovat mm. kuntalaisten työ ja toimintakyvyn tukeminen, omatoimisuuteen kannustaminen, sosiaalisen turvallisuuden vahvistaminen, sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy sekä työelämään osallistumisen mahdollistaminen.

Asumispalvelut
Satu Vina
Asumispalveluiden päällikkö, puh. 050 3730 412

Kotihoito
Sirpa Hiltunen
Kotihoidon päällikkö, puh. 050 68 197

Sosiaalityö ja perhepalvelut
Päivi Niemi
Johtava sosiaalityöntekijä, puh. 050 3226 367

Vammaispalvelut
Leena Kyröjoki
Vammaispalveluiden päällikkö, puh. 050 4010 210

Työllisyyspalvelut
Hanna Rajakoski
Työllisyyspalveluiden päällikkö, puh. 050 4418 830

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)hameenkyro.fi

Hallinto

Tuula Nieminen
hallinto- ja talousasiantuntija
puh. 050 599 4306

Eeva-Liisa Uppa
toimistosihteeri
puh. 050 569 9699

Päivi Nimell
toimistosihteeri
puh. 050 322 5902
perintä ja ulkokuntalaskutus

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen perustuu kansanterveyslakiin ja on osa kansanterveystyötä. Terveydenedistämistoiminnalla ylläpidetään ja edistetään väestön hyvinvointia ja terveyttä.

Terveyden edistäminen on Suomen terveyspolitiikkaa linjaavassa Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa pääpainoalueena. Kuntien terveydenedistämistyötä ohjaa Terveyden edistämisen laatusuositus.

Sosiaaliasiamies

Vuoden 2001 alussa astui voimaan laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeudesta. Tämän lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamies myös seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa. Sosiaaliasiamies voi mm. avustaa muistutuksen tekemisessä tai ongelmatilanteissa toimia työntekijän ja asiakkaan välimiehenä, mutta hän ei voi tehdä päätöksiä tai myöntää etuuksia.

Hämeenkyrön sosiaaliasiamiehenä toimii Katja Vähäkangas, Silkintie 3, 39500 Ikaalinen
puh. 044 730 6516 soittoaika ti, to ja pe kello 11-12, keskukseen voi jättää myös soittopyynnön.
s-posti: katja.vahakangas(at)ikaalinen.fi.

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta voi hakea pitkin vuotta. Kuntoutukseen pääsyyn vaikuttaa kuntoutuksen tarve ja kiireellisyys. Suosituksen voi tehdä oma lääkäri, myös yksityislääkärin suositus käy.

Yhdyshenkilö Merja Peltola puh. 050 322 5826
Yhteydenotot ma-pe klo 8.30-11

Potilasasiamies

Hämeenkyrön terveyskeskuksen potilasasiamiehenä toimii perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijä Leena Kyröjoki puh. 050-4010210. Puhelinaika ja ajanvaraus ma-pe klo 13 - 14.

Potilasasiamies neuvoo ja opastaa potilaan oikeuksiin, asemaan ja potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa.

Muistutus

Potilas, joka on tyytymätön terveyden- tai sairaanhoidossa saamaansa tutkimukseen, hoitoon tai kohteluun voi tehdä muistutuksen asiasta. Muistutuksen avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että epäkohtia korjataan.

Muistutus, mielellään kirjallisena, tehdään terveyskeskuksen ylilääkärille. Se voi olla vapaamuotoinen tai tehty lomakkeelle, joita on saatavissa terveyskeskuksen potilastoimistossa,
tai alla olevasta linkistä.

Tiedostot