Kotihoito

Palvelun tarkoitus

Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella tai muulla tavoin ja heidän hoitonsa ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa.
Kotihoito on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllisesti hoivaa, huolenpitoa ja/tai sairaanhoidollista apua.
Kotihoidolla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona ja ehkäistään toimintakyvyn heikentymistä neuvonnan, ohjauksen, hoivan ja hoidon sekä kuntouttavan työtavan ja arkikuntoutuksen avulla.
Kokonaistilanteen seuranta ja tähän liittyvä tarvittava hoito ja hoiva toteutetaan asiakassuunnitelman mukaisesti.
Kotihoito on harkinnanvarainen palvelu, jota voidaan myöntää myös määräaikaisena, esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tai omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat tarvittavan hoidon määrä, hoidettavan tulot ja esimerkiksi hänen mahdollinen sotainvaliditeettinsa.

Kotihoidon tilapäinen käyntimaksu 12,00€

Kuukausimaksun enimmäismaksuprosentit tulorajan ylittävistä bruttotuloista perheen koon mukaan ovat 1.1.2018 alkaen seuraavat

Henkilömäärä

Tuloraja euroa/kk

Maksuprosentti

1

576

35

2

1 063

22

3

1 667

18

4

2 062

15

5

2 496

13

6

2 866

11

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista. Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

1 käynti viikossa tai harvemmin: 25 % tulojen mukaisesta enimmäismaksusta

2 käyntiä viikossa: 50 % tulojen mukaisesta enimmäismaksusta

3-4 käyntiä viikossa: 75 % tulojen mukaisesta enimmäismaksusta

5-7 käyntiä viikossa: 100 % tulojen mukaisesta enimmäismaksusta

Kotihoidon kriteerit

Kotihoidon palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että

  • asiakkaalle on tehty sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemä palvelutarpeen arviointi yhteistyössä asiakkaan kanssa
  • asiakkaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on selkeästi alentunut
  • asiakas tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa kuten ruokailut, peseytyminen, wc–käynnit, pukeutuminen, muu perushoito ja lääkehoidon toteutus
  • asiakas tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa tai arkikuntoutusta eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja
  • asiakas sitoutuu yhdessä laadittuun asiakassuunnitelmaan ja yhteistyöhön kotihoidon henkilökunnan kanssa

Asiakkaan kotihoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti ja käytössä olevien toimintakykymittareiden avulla.