Ikäihmisten omaishoito

Yli 65-vuotiaiden ikäihmisten omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa yksilöllinen hoito ja kotona asuminen, silloin kun ympärivuorokautinen sairaala- tai laitoshoito ei ole tarpeen. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja / tai palveluja.

Omaishoidontuki maksetaan talousarvioon varatun määrärahan puitteissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoidon tuki on saajalle veronalaista tuloa ja siitä pääsääntöisesti kertyy eläkettä. Omaishoidon tuesta tehdään sopimus kaupungin ja omaishoitajan välille.

OMAISHOIDONTUEN HAKEMUS

SOVELTAMISOHJE JA KRITEERIT

Lisätietoja omaishoidon tuesta antaa asiakasohjaaja p. 050 521 5141