Vammaispalvelut

Hämeenkyrön vammaispalvelut palvelevat sekä vaikeavammaisia että kehitysvammaisia kuntalaisia. Vammaispalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vaikeavammaiselle ja kehitysvammaiselle kuntalaiselle mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä sekä mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen.

Vammaispalvelut ovat luonteeltaan toissijaisia. Niitä järjestetään, mikäli vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain, esimerkiksi sosiaalihuoltolain, nojalla. Vammaisille tarkoitettuja erityispalveluja järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla.

Vammaispalveluissa hoidetaan myös alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki.

Lisätiedot ja hakeminen:
Vammaispalvelulain mukaiset palvelut
ensisijaisesti vammaispalveluiden päällikkö, sosiaalityöntekijä Leena Kyröjoki puh. 050 401 0210

Kehitysvammaisten palvelut
ensisijaisesti palveluohjaaja Kaija Uusitalo puh. 050 373 0413

Omaishoidon tuki
palveluohjaaja Kaija Uusitalo puh. 050 373 0413

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille. Näitä palveluja ja tukitoimia ovat asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, palveluasuminen ja päivätoiminta. Kuljetuspalvelut järjestetään Tuomi Logistiikan Kuljetustenohjauskeskuksen kautta. Henkilökohtaisen avun työnantajamallin ohjaus, neuvonta ja palkanmaksu hoidetaan Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikössä.

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja tukitoimia järjestetään määrärahojen puitteissa. Näitä palveluja ja tukitoimia ovat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, sopeutumisvalmennus, tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin ja tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin.

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet ja tilausohje

Matkojen omavastuuosuus

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirja

VAMMAISPALVELUIDEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Palveluohjaaja
Palveluohjauksen asiakkaat ovat eri-ikäisiä erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä. Palveluohjaaja auttaa asiakkaita ja heidän lähiverkostoaan palvelujen suunnittelussa, hankkimisessa ja yhteen sovittamisessa. Jokaisella kehitysvammaiselle asiakkaalle laaditaan palveluohjaajan johdolla yksilöllinen palvelusuunnitelma.

Työtoiminta / Työvalmennus Pyörre
Hämeenkyrön Työpaja järjestää työtoimintaa aikuisille kehitysvammaisille. Työpajalla tehdään yrityksille erilaisia alihankintatöitä, esimerkiksi pakkaus- ja kokoonpanotehtäviä. Lisäksi järjestetään osallisuutta tukevaa ja työelämävalmiuksia vahvistavaa ryhmätoimintaa. Työpajalla ohjataan ja valmennetaan sijoittumista avotyötoimintaan sekä tuettuun työhön. Lisätietoa kunnan työllisyyspalveluiden sivuilla.

Päivätoiminta
Pähkinäpolun päivätoimintayksikkö tarjoaa toimintaa aikuisille kehitysvammaisille, joilla vamman tai toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan. Päivätoiminnassa pyritään laadukkaaseen, turvalliseen, virikkeelliseen ja mielekkääseen toimintaan. Toiminnassa korostuvat jatkuvuus, uudistuminen sekä aikuisuuden tukeminen. Toiminnan tavoitteena on osallistuva ja vuorovaikutukseen pyrkivä asiakas. Päivätoiminnassa pyritään ylläpitämään fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä. Ohjaus, hoiva ja huolenpito lähtevät asiakkaan tarpeista, kyvyistä ja mahdollisuuksista.

Asuminen
Kehitysvammaisille on tarjolla useita asumisvaihtoehtoja. Monet kehitysvammaiset asuvat omassa asunnossaan ja saavat asumiseensa tarvittavaa tukea. Kehitysvammaisten asumisyksikkö Jaakonkoti on 8-paikkainen ja ryhmäkoti Tunturi on 15-paikkainen tehostetun asumisen yksikkö. Asumisyksiköt on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat asumiseensa henkilökohtaista tukea. Jaakonkodissa tuetaan lisäksi itsenäistä asumista lähiympäristössä.

Hämeenkyrön kunta ostaa lisäksi yksittäisiä tehostetun palveluasumisen paikkoja Hämeenkyröstä ja muista kunnista sijaitsevista yksiköistä. Asumista järjestetään myös perhehoitona. Pirkanmaalla perhehoidosta vastaa yhdessä kuntien kanssa Pirkanmaan perhehoidon yksikkö.

JAAKONKODIN OMAVALVONTASUUNNITELMA
TUNTURIN OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAISHOIDON TUKI

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.Tuen tavoitteena on tukea kotona tapahtuvaa hoitoa ja hoitajan työtä. Omaishoidon tuen palkkio maksetaan korvauksena tehdystä hoitotyöstä.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, annettavista vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen saaminen edellyttää, että hoidettava tarvitsee ympärivuorokautisesti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja kunnan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma sekä hoitajan ja kunnan välillä hoitosopimus.

Omaishoidon tuen kriteerit 2020

Hakemuslomakkeet

Henkilökohtaisen avun hakemus

Kehitysvammapalveluhakemus

Kuljetuspalveluhakemus

Omaishoidontukihakemus alle 65v

Vammaispalveluhakemus