Arvoperusta

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti Hämeenkyrössä toteutettavan varhaiskasvatuksen arvopohja muodostuu kuudesta toisiinsa kietoutuvasta perusarvosta. Nämä arvot vaikuttavat jokaisen kasvattajan ajattelun taustalla ja kaikki varhaiskasvatuksen toiminta tulee pystyä perustelemaan näihin arvoihin perustuen. Arvojen näkyväksi tekeminen arjen toiminnassa vaatii jatkuvaa arvokeskustelua työyhteisössä ja toimintatapojen kehittämistä yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. Hämeenkyrön varhaiskasvatussuunnitelmaa työstettäessä arvokeskustelua on käyty jokaisessa yksikössä kasvatushenkilöstöön kuuluvien työntekijöiden työilloissa ja huoltajien kanssa vanhempainilloissa.

Hämeenkyröläisen varhaiskasvatuksen tehtävä on valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia; siihen oleellisesti kuuluu, että lapsi nauttii yhdessäolosta lasten ja kasvattajien yhteisössä sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Tämä tieto ohjaa meitä kaikkia kasvattajia toiminnassamme. Pienryhmätominta edesauttaa arvojen toteutumista ja näkyväksi tulemista varhaiskasvatuksen arjessa. Lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen pienetkin hetket ovat tärkeitä.

ARVOT HÄMEENKYRÖLÄISEN VARHAISKASVATUKSEN ARJESSA

 • Aikuinen on omalla toiminnallaan malli lapsille kaikessa. Myös siinä, miten puhuu toisille tai kohtelee toisia.
 • Jokainen lapsi kohdataan ja hänen asioidensa äärellä pysähdytään arjen pienissä hetkissä.
 • Lapsen vastaanottamiseen aamuisin kiinnitetään huomiota.
 • Nostetaan esiin lapsen yksilöllisiä vahvuuksia ja huomataan positiiviset asiat - Huomaa hyvä!
 • Tiedostetaan, että jokaisella lapsella on yksillöllinen kehitystahti ja oppimistyyli.
 • Herätellään lasta pohtimaan ja ajattelemaan. Aikuiselta ei tarvitse löytyä valmiita vastauksia lasten kysymyksiin.
 • Luotetaan lapsiin - annetaan sopivasti vastuuta ja mahdollisuus tehdä ja oivaltaa itse.
 • Annetaan lapselle oikeus kaikkiin tunteisiin ja näissä aikuinen on tukena ja turvana ohjaamassa.
 • Annetaan aikaa leikille.
 • Vahvistetaan lapsen osallisuuden kokemusta.
 • Terveellisen ja kestävän elämäntavan arvo toteutuu arjessa Vihreän lipun toiminnassa.
 • Lapsia pidetään sylissä.
 • Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaa käytetään arjen työkaluna.
 • Vastuu kasvatusyhteistyön toteuttamisesta kaikkien perheiden kanssa kuuluu henkilökunnalle.