Oppimiskäsitys

Hämeenkyröläisessä varhaiskasvatuksessa korostetaan vuorovaikutuksen, yhteisöllisyyden ja leikin merkitystä lapsen oppimisessa. Oppivassa yhteisössä kaikki arjen tilanteet ja yhteiset kokemukset nähdään tärkeinä oppimiskokemuksina. Kaikki yhteisöön kuuluvat lapset ja aikuiset tarjoavat toisilleen oppimiskokemuksia ja oppivat asioita toisiltaan. Lapsen omalle ajattelulle annetaan aikaa arjen eri tilanteissa. Aikuisen ei tarvitse antaa asioihin suoria vastauksia vaan asioita pohditaan yhdessä. Aikuisen tehtävänä on kannustaa lasta tekemään havaintoja ja kysymään asioita.

Oppimiskäsitys pohjautuu myös näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Lapsi oppii asioita leikin ja toiminnan kautta tutkien ja kokeillen. Aktiivinen toimijuus näyttäytyy erilaisena lasten yksilöllisten persoonallisuuden piirteiden mukaan. Tärkeintä on lapsen oma kokemus osallisuudestaan oppimisprosessissa. Oppimista tapahtuu myös lapsen tarkkaillessa ympäristöään sekä jäljitellessä muiden toimintaa. Siksi varhaiskasvattajan on tiedostettava toimivansa mallina lapselle kaikessa toiminnassaan.

Oppimisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on turvallinen ilmapiiri, jonka luomisessa kasvatushenkilöstöllä on merkittävä rooli. Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri sallii yrittämisen ja erehtymisen. Mahdolliset epäonnistumisetkin nähdään tärkeinä oppimiskokemuksina, joiden avulla yksilön ja yhteisön on mahdollista kehittää toimintaansa.