Kehityksen ja oppimisen tuki

Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa lapsen tarvitsema kasvun ja oppimisen tuki toteutetaan lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Kaikissa lapsen tukeen liittyvissä asioissa toimitaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Pienryhmätoimintatapa mahdollistaa tuen toteuttamisen varhaiskasvatuksen arjessa. Tuen toteuttaminen kuuluu kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) toimii tiiviissä yhteistyössä ryhmän henkilökunnan ja huoltajien kanssa lapsen tukeen liittyvissä kysymyksissä. Lapsen yksilöllisistä tarpeista riippuen tuen suunnitteluun osallistuvat myös muut mahdolliset yhteistyökumppanit . Lapsen kasvun ja oppimisen tuki on perheen, varhaiskasvatuksen ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen muodostama kokonaisuus.

Lapsen kasvun ja oppimisen tukeen liittyvät toimintatavat ja yhteiset sopimukset kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tuen suunnittelussa lähdetään liikkeelle lapsen vahvuuksista ja mielenkiinnonkohteista. Tavoitteet tuen toteutumiseksi asetetaan arjen toiminnalle kotiin ja varhaiskasvatukseen. Kasvattajan vastuulla on mahdollistaa lapsen osallistuminen tuen kaikissa vaiheissa ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapsella on oikeus saada tietoa omista tuen tarpeistaan ja niihin liittyvistä toimintatavoista. Suunnitelmaan kirjataan näkyviin, miten lapsen kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon toiminnassa. Tuen toteutumista ja toimintatapojen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti lapsen vasukeskusteluissa.