Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli lapsen vasu on prosessi, joka syntyy huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan yhteistyönä. Vasun rakentaminen alkaa, kun perhe tulee varhaiskasvatuksen asiakkaaksi lapsen saadessa paikan päiväkodista tai perhepäivähoidosta. Perheen kanssa käydään aloituskeskustelu, jonka tarkoituksena on antaa huoltajille mahdollisuus kertoa tärkeitä asioita omaan lapseensa ja perheen kasvatusperiaatteisiin liittyen. Tämän keskustelun voi käydä kuka tahansa lapsen oman ryhmän henkilökunnasta. Aloituskeskustelu voidaan käydä myös lapsen vaihtaessa ryhmää varhaiskasvatusyksikön sisällä tai yksiköstä toiseen. Olennaista on, että tuntemus ja tieto lapsesta kulkee mukana myös mahdollisissa siirtymävaiheissa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman merkeissä kokoonnutaan keskustelemaan vähintään kerran vuodessa, lapsen syntymäpäivän aikaan. Keskustelun toteutuksesta vastaa ryhmän lastentarhanopettaja. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma muodostaa kokonaisuuden, joka täydentyy lapsen kanssa päivittäisissä kohtaamisissa tehtävien havaintojen ja huoltajien kanssa käytävien keskustelujen myötä. Näitä keskusteluja voidaan toimintakauden aikana käydä useampia tarpeen mukaan. Aloite keskustelulle voi tulla lapsen huoltajalta tai varhaiskasvatuksen henkilökunnalta aina, kun lapsen arkeen liittyy asioita, jotka jostain syystä mietityttävät. Myös lapsen oman äänen kuuleminen ja ajatusten esiin tuominen varhaiskasvatussuunnitelmassa on tärkeää. Tämä toteutuu lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden esimerkiksi lasten piirustusten sekä haastattelujen avulla.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet sekä yhteisesti sovitut toimintatavat, joilla lapsen kasvua ja kehitystä sillä hetkellä tuetaan. Suunnitelmaan kirjatut asiat muodostavat jatkumon, jossa näkyy lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen. Lapsen vasuun kirjatuista asioista toimitetaan huoltajien suostumuksella kooste lastenneuvolan ikävuosikäynneille. Myös lapsen siirtyessä esiopetukseen siirretään lasta koskevat tiedot, jotka opetuksen järjestämisen kannalta ovat tarpeellisia, huoltajien kanssa yhteistyössä tulevalle esiopettajalle.