Oppimisympäristöt

Hämeenkyröläisen varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lapsen kokonaisvaltaista, psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on, että lapsi nauttii yhdessäolosta lasten ja kasvattajien yhteisössä sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä, hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Oppimisympäristön eri osa-alueiden huomioiminen on olennainen osa toiminnan suunnittelua ja lasten osallisuuden tukemista. Oppimisen näkyväksi tekeminen ja oppimisesta yhdessä iloitseminen muodostavat tärkeän osan varhaiskasvatuksen oppimisympäristöä.

Lapsen psyykkistä hyvinvointia edistävät turvalliset, pysyvät ihmissuhteet ja kasvattajien johdonmukaisuus. Yhteisesti sovitut säännöt, avoin vuorovaikutus sekä lapsen, vanhempien että kasvattajien kesken ja yhteisistä arvoista kiinnipitäminen ovat toiminnan perusta. Lapsen itsetuntoa oppijana vahvistetaan rohkaisemalla, tukemalla ja kuuntelemalla. Omana itsenään hyväksytyksi tuleminen on lapselle kiistattomasti tärkein osa varhaiskasvatusta. Positiivinen ja kannustava oppimisympäristö, jossa toiminnan lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet vaikuttaa olennaisesti käsitykseen itsestä oppijana.

Hämeenkyrön varhaiskasvatuksessa fyysiset oppimisympäristöt ovat erinomaiset, kun kunnassamme on viime vuosina panostettu monipuolisiin, toimintaa tukeviin ja liikkumisen mahdollistaviin, muunneltaviin tiloihin. Päiväkodeissa on terveet, turvalliset tilat ja Hämeenkyrössä luonto on lähellä. Varhaiskasvatustoiminnassa hyödynnetään monipuolisesti toimintayksikön sisä- ja ulkotiloja sekä lähiympäristöä - luontoa ja metsää. Perhepäivähoidossa oppimisympäristön vahvuutena on kodinomainen ilmapiiri. Lisäksi perhepäivähoitoryhmät voivat tehdä vierailuja ja sovitusti hyödyntää päiväkotien tiloja toiminnassaan. Tiloja ja niiden käyttöä muokataan lasten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tavoitteena on, että lapset osallistuvat oppimisympäristöjen muokkaamiseen, ja että ne vastaavat lasten tarpeisiin mahdollisimman kattavasti. Muistamme, että materiaalit sekä tarvikkeet ovat lasten saatavilla ja lapsia varten.

Ryhmän lapset ja aikuiset sekä tunne ryhmään kuulumisesta muodostavat varhaiskasvatuksen sosiaalisen oppimisympäristön. Yhdessä toimiessaan lapset oppivat toisiltaan arvokkaita sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan läpi elämän. Alle kouluikäisillä sosiaaliset taidot ovat vasta kypsymässä. Kasvattajan tärkeä tehtävä on omalla toiminnallaan toimia lapsille mallina vuorovaikutustilanteissa. Erityisen tärkeää aikuisen läsnäolo on sellaisten lasten kohdalla, joille ryhmään liittyminen tai siinä toimiminen tuottaa haasteita. Aikuisen tehtävänä on turvata lapsen kaverisuhteet ja edesauttaa leikkitaitojen kehittymistä olemalla mukana lasten toiminnoissa. Kaveri- ja tunnetaitoja tukeva pienryhmätoiminta kuuluu varhaiskasvatukseen Hämeenkyrössä. Kunnassamme on myös laadittu kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma ja sitouduttu noudattamaan nollatoleranssia kiusaamisessa.